Soli kyslíkatých kyselin

Soli jsou iontové sloučeniny, které vznikají odtržením všech vodíků z molekul kyselin.

Podstatné jméno je odvozeno od kyseliny, která danou sůl tvoří. Toto podstatné jméno má vždy koncovku –an. Více o příponách solí.

Přídavné jméno charakterizuje kation a jeho zakončení, které odpovídá jeho oxidačnímu číslu.

Skupina atomů, která po odtržení všech atomů vodíku vznikne, bude mít oxidační číslo mínus a jeho výše bude závislá na počtu odtržených atomů vodíku.


Příklad:

H2CO3 kyselina uhličitá
Po odštěpení všech atomů vodíku nám vznikne sůl uhličitan (CO3)II-, který bude mít oxidační číslo II- (odštěpily se dva atomy vodíku).

KyselinaPříklad její soliPříklad
HClO kyselina chlorná(ClO)I- chlornanNaClO chlornan sodný
HNO2 kyselina dusitá(NO2)I- dusitanNH4NO2 dusitan amonný
H2CO3 kyselina uhličitá(CO3)II- uhličitanMgCO3 uhličitan hořečnatý
HIO3 kyselina jodičná(IO3)I- jodičnanKIO3 jodičnan draselný
H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná(PO4)III- fosforečnanCa3(PO4)2 fosforečnan vápenatý
H2SO4 kyselina sírová(SO4)II- síranBaSO4 síran barnatý
HMnO4 kyselina manganistá(MnO4)I- manganistanKMnO4 manganistan draselný

Hydrogensoli

Hydrogensoli, neboli kyselé soli, obsahují ve své molekule atomy vodíku (tzv. kyselé vodíky).

V názvu soli se přítomnost těchto vodíků označuje předponou hydrogen-. Nachází se před názvem aniontu.

Příklad:

H2SO4 kyselina sírová (HSO4)I- hydrogensíran

Jestliže se v molekule nachází více atomů vodíku, vyjadřuje se jejich počet číslovkovými předponami.

Příklad:

H6TeO6 kyselina hexahydrogentellurová (H4TeO6)II- tetrahydrogentelluran

Náboj aniontu je opět shodný s počtem odštěpených atomů vodíku z molekuly kyseliny.

KyselinaPříklad její soliPříklad
H3BO3 kyselina trihydrogenboritá(HBO3)II- hydrogenboritanAg2HBO3 hydrogenboritan stříbrný
H4SiO4 kyselina tetrahydrogenkřemičitá(H2SiO4)II- dihydrogenkřemičitanAl2(H2SiO4)3 dihydrogenkřemičitan hlinitý
H3AsO4 kyselina trihydrogenarseničná(HAsO4)II- hydrogenarseničnanPbHAsO4 hydrogenarseničnan olovnatý
H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná(H2PO4)I- dihydrogenfosforečnanAl(H2PO4)3 dihydrogenfosforečnan hlinitý
H2SeO4 kyselina selenová(HSeO4)I- hydrogenselenanZn(HSeO4)2 hydrogenselenan zinečnatý
H5IO6 kyselina pentahydrogenjodistá(H3IO6)II- trihydrogenjodistanNa2H3IO6 trihydrogenjodistan sodný

Sytnost kyseliny určuje, kolik řad solí může daná kyselina tvořit. Jestliže je kyselina dvojsytná (obsahuje 2 atomy vodíku), tvoří 2 řady solí. Jestliže je trojsytná (obsahuje 3 atomy vodíku), tvoří 3 řady solí apod.

KyselinaSytnostSoli, které kyselina tvoří
HNO3 kyselina dusičnájednosytná(NO3)I- dusičnan
H3IO4 kyselina trihydrogenjodičnátrojsytná(H2IO4)I- dihydrogenjodičnan
(HIO4)II- hydrogenjodičnan
(IO4)III- jodičnan
H6P4O13 kyselina hexahydrogentetrafosforečnášestisytná(H5P4O13)I- pentahydrogentetrafosforečnan
(H4P4O13)II- tetrahydrogentetrafosforečnan
(H3P4O13)III- trihydrogentetrafosforečnan
(H2P4O13)IV- dihydrogentetrafosforečnan
(HP4O13)V- hydrogentetrafosforečnan
(P4O13)VI- tetrafosforečnan

Pokud je třeba, můžeme číslovkovou předponou označit i počet kationtů v názvu soli. Jestliže chceme vyjádřit počet složitějších víceatomových aniontů, vyjadřujeme jej násobnými číslovkovými předponami. V testování se tento způsob nevyskytuje ani nepoužívá.

Thiosoli

Thiosoli vznikají odtržením atomů vodíku z molekul thiokyselin, kde se nahrazuje v molekule kyseliny atom kyslíku atomem síry.

Názvy thiosolí jsou vždy tvořeny názvem soli odvozené od thiokyseliny a přídavným jménem, které vyjadřuje kationtovou složku, tj. prvek se zakončením dle jeho oxidačního čísla.

Celkový počet atomů síry, které byly vyměněny za kyslík, se vyjadřují pomocí číslovkových předpon. Jestliže z molekuly thiosoli nebyly odtrženy všechny atomy vodíku, počet těchto atomů vyjadřujeme číslovkovou předponou a také předponou hydrogen-.

VzorecNázev
Na2S2O3thiosíran sodný
NH4HS2O3hydrogenthiosíran amonný
KSCNthiokyanatan draselný
Zn3(PO2S2)2dithiofosforečnan zinečnatý

Podvojné soli

Podvojné soli obsahují ve své struktuře více než jeden kation (v tomto případě 2 kationty).

Ve vzorcích a názvech se kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel. Jestliže mají prvky stejné oxidační číslo, pak se uvádějí v abecedním pořadí značek prvků. Víceatomové kationty, např. amonný (NH4)I+, se uvádějí jako poslední ve skupině kationtů, které mají stejné oxidační číslo.

Počet jednotlivých kationtů můžeme vyjádřit pomocí číslovkových předpon. V testování se tento způsob nepoužívá.

V názvech se jednotlivé kationty od sebe oddělují pomlčkami.

VzorecNázev
KAl(SO4)2síran draselno-hlinitý
CaMg(CO3)2uhličitan vápenato-hořečnatý
NaNH4HPO4hydrogenfosforečnan sodno-amonný
KCr(SO4)2síran draselno-chromitý
NH4MgPO4fosforečnan amonno-hořečnatý

Smíšené soli

Smíšené soli obsahují ve své struktuře více než jeden anion.

Názvy aniontů jsou uvedeny v abecedním pořadí podle značky prvku. Jestliže chceme vyjádřit počet jednotlivých aniontů, vyjadřujeme jej čislovkovými předponami, složitější víceatomové anionty násobnými číslovkovými předponami. Pro přesnost takhle můžeme vyjádřit i počet kationtů. Oba tyto způsoby se v testování nevyskytují ani nepoužívají.

V názvech se jednotlivé anionty od sebe oddělují pomlčkami.

VzorecNázev
MgCl(OH)chlorid-hydroxid hořečnatý
Ca5F(PO4)3fluorid-tris(fosforečnan) pentavápenatý
SnCl2I2dichlorid-dijodid cíničitý
Cu3(CO3)2F2bis(uhličitan)-difluorid triměďnatý

Tvorba vzorců solí kyslíkatých kyselin

Napište vzorec fosforečnanu vápenatého.

a) Víme, že fosforečnan je sůl kyseliny trihydrogenfosforečné H3PO4 (nikoliv hydrogenfosforečné HPO3, soli tvoří trihydrogenfosforečná H3PO4). Náboj tohoto aniontu bude po odtržení všech vodíků z původní kyseliny 3-. Náboj kationtu, tj. vápníku, je 2+:

Ca2+PO3-4

Nyní pomocí křížového pravidla napíšeme vzorec sloučeniny:

Ca3(PO4)2
fosforečnan vápenatý

Poznámka: Jestliže se v molekule nachází větší počet stejných víceatomových iontů (i v tomto případě), celou skupinu musíme umístit do závorky.

Tvorba názvů solí kyslíkatých kyselin

Napište název sloučeniny NaHCO3.

a) Sůl HCO3 je odvozena od kyseliny uhličité H2CO3. Vznikla odtržením jednoho vodíkového kationtu, náboj tedy bude 1-. Podstatné jméno v názvu soli je tedy hydrogenuhličitan. Pomocí křížového pravidla zjistíme oxidační číslo sodíku:

NaI+(HCO3)I-

b) Oxidační číslo sodíku je I+. Nyní můžeme určit koncovku přídavného jména, sodný:

NaHCO3
hydrogenuhličitan sodný