Další soli bezkyslíkatých kyselin

Na této stránce se nacházejí následující kategorie sloučenin:

  1. Telluridy
  2. Hydrogentelluridy
  3. Selenidy
  1. Hydrogenselenidy
  2. Kyanidy
  3. Azidy

Telluridy

Telluridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny telluru s elektropozitivními prvky. Ve své struktuře obsahují telluridový anion Te2-.

Vznikají nahrazením 2 atomů vodíku v molekule kyseliny tellurovodíkové či tellanu H2Te. Z tohoto důvodu mají vždy ve svých sloučeninách oxidační číslo II-.

Názvy telluridů se vždy skládají z podstatného jména tellurid a přídavného jména, které udává kationtovou složku. Ta je tvořena názvem druhého prvku a koncovkou dle oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
Ag2Tetellurid stříbrný
BaTetellurid barnatý
As2Te3tellurid arsenitý

Hydrogentelluridy

Hydrogentelluridy jsou tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogentelluridovou funkční skupinu HTe-.

Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly kyseliny tellurovodíkové, tellanu, H2Te. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo I-, nezapomeňme však na to, že toto je oxidační číslo celé hydrogentelluridové skupiny, (HTe)I-.

Názvy těchto sloučenin se skládají z podstatného jména hydrogentellurid a přídavného jména, které charakterizuje kationtovou složku, tj. název prvku a koncovka dle jeho oxidačního čísla.

VzorecNázev
LiHTehydrogentellurid lithný
NaHTehydrogentellurid sodný

Selenidy

Selenidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny selenu s elektropozitivními prvky. Ve své struktuře obsahují selenidový anion Se2-.

Vznikají nahrazením 2 atomů vodíku v molekule kyseliny selenovodíkové či selanu H2Se. Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo II-.

Názvy těchto sloučenin se skládají z podstatného jména selenid a přídavného jména, které udává kationtovou složku. Ta je tvořena názvem prvku a koncovkou dle oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
Na2Seselenid sodný
CdSeselenid kademnatý
Al2Se3selenid hlinitý

Hydrogenselenidy

Hydrogenselenidy jsou tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují hydrogenselenidovou skupinu HSe-.

Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly kyseliny selenovodíkové, selanu, H2Se. Proto mají vždy ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, nesmíme však zapomenout na to, že toto oxidační číslo je oxidační číslo celé hydrogenselenidové skupiny, (HSe)I-.

Názvy těchto sloučenin se skládají z podstatného jména hydrogenselenid a přídavného jména, které charakterizuje kationovou složku. Ta je tvořena názvem prvku a koncovkou, která vyjadřuje hodnotu oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
NaHSehydrogenselenid sodný
LiHSehydrogenselenid lithný

Kyanidy

Kyanidy jsou tříprvkové sloučeniny, které ve své struktuře obsahují kyanidovou funkční skupinu CN-. Sloučeniny tvoří s elektropozitivnějšími prvky, většinou kovy.

Vznikají odtržením jednoho vodíku z kyseliny kyanovodíkové, kyanovodíku, HCN. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo I-, nesmíme však zapomenout na to, že je to oxidační číslo celé kyanidové funkční skupiny, (CN)I-.

Názvy těchto sloučenin se vždy skládají z podstatného jména kyanid a přídavného jména, které charakterizuje kationtovou složku. Ta je tvořena názvem dalšího prvku a koncovkou dle jeho oxidačního čísla.

VzorecNázev
KCNkyanid draselný
Ca(CN)2kyanid vápenatý
NH4CNkyanid amonný

Azidy

Azidy jsou binární sloučeniny dusíku s elektropozitivními prvky, které ve své struktuře obsahují azidový anion N3-.

Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z kyseliny azidovodíkové nebo azoimidu HN3. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo I-, (N3)I-.

Názvy těchto sloučenin se skládají z podstatného jména azid a přídavného jména, které charakterizuje kation. Ten je tvořen názvem dalšího prvku a koncovkou dle oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
NaN3azid sodný
Pb(N3)2azid olovnatý
KN3azid draselný