Ionty a atomové skupiny

Elektricky nabité částice se nazývají ionty. Podle polarity jejich nábojů se dělí na kladně nabité ionty, kationty, např. Al3+ nebo K+, a záporně nabité ionty, anionty, např. S2- nebo OH-.

Kromě polarity náboje je rozlišujeme podle počtu atomů (atomových jader). Dělí se na jednoatomové (jednojaderné) ionty, např. Br- nebo Mg2+, a víceatomové (vícejaderné) ionty, např. NH4+ nebo NO2-.

Kationty

Kationty jsou kladně nabité částice, jejichž názvy jsou tvořeny podstatným jménem kation a přídavným jménem.

U jednoatomových kationtů jsou přídavná jména tvořena názvem prvku a zakončením podle jeho oxidačního čísla.

KationNázev kationtu
Li+kation lithný
Fe2+kation železnatý
Cr3+kation chromitý

U víceatomových kationtů mají přídavná jména zakončení –oniový. Výjimkou v pojmenování je NH4+, kation amonný. U víceatomových kationtů můžeme používat i jednoslovné pojmenování se zakončením –onium.

KationNázev kationtu
NH4+kation amonný či amonium
PH4+kation fosfoniový či fosfonium
AsH4+kation arsoniový či arsonium
SbH4+kation stiboniový či stibonium
H3O+kation oxoniový či oxonium
H3S+kation sulfoniový či sulfonium
H3Se+kation selenoniový či selenonium
H3Te+kation telluroniový či telluronium
H2F+kation fluoroniový či fluoronium
H2I+kation jodoniový či jodonium

V názvech solí, které obsahují víceatomové kationty, se jejich názvy udávají ve 2. pádě. Výjimkou jsou soli, které obsahují NH4+, kation amonný. V názvech těchto solí zůstává přídavné jméno amonný.

SůlNázev soli
NH4Clchlorid amonný
PH4Ijodid fosfonia
H3OClO4chloristan oxonia

Anionty

Anionty jsou záporně nabité částice, jejichž názvy jsou tvořeny podstatným jménem anion a přídavným jménem.

U jednoatomových a některých víceatomových aniontů obsahují přídavná jména zakončení –idový.

AnionNázev aniontu
H-anion hydridový
O2-anion oxidový
N3-anion nitridový
Br-anion bromidový
OH-anion hydroxidový
CN-anion kyanidový
HS-anion hydrogensulfidový

V názvech aniontů, které jsou odvozeny od kyslíkatých kyselin a thiokyselin, mají přídavná jména zakončení –anový. Tyto názvy vznikají tak, že zakončení –á v názvu kyseliny nahradíme zakončením –anový. Výjimkou jsou názvy aniontů, které jsou odvozeny od kyselin obsahující centrální atom v oxidačním čísle VI+. Zakončení těchto přídavných jmen se zkracují.

AnionNázev aniontu
SO42-anion síranový
CrO42-anion chromanový

K upřesnění názvů složitějších aniontů lze uvést hodnotu náboje aniontu do kulaté závorky za název. Jestliže anion obsahuje vodíkové atomy, jejich přítomnost se vyjadřuje předponou hydrogen-. Pokud je atomů vodíku více, využijeme číslovkové předpony.

AnionNázev aniontu
H2PO4-anion dihydrogenfosforečnanový
HSO3-anion hydrogensiřičitanový

Atomové skupiny

Mezi atomové skupiny patří neutrální a elektropozitivní atomové skupiny, které obsahují ve své molekule kyslík. Nezávisle na svém náboji mají všechny zakončení -yl.

OH hydroxylCO karbonyl
NO nitrosylNO2 nitryl
PO fosforylVO vanadyl
SO thionylSO2 sulfuryl
S2O5 disulfurylSeO seleninyl
SeO2 selenonylCrO2 chromyl
UO2 uranylClO chlorosyl
ClO2 chlorylClO3 perchloryl