Sloučeniny polokovů a nekovů

Na této stránce se nacházejí následující kategorie sloučenin:

  1. Boridy
  2. Acetylidy
  3. Karbidy
  4. Silicidy
  5. Nitridy
  1. Amidy
  2. Imidy
  3. Fosfidy
  4. Arsenidy

Boridy

Boridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny boru s elektropozitivnějšími prvky. Mají většinou nestechiometrické složení.

V některých případech tvoří atomy boru řetězce, šestiúhelníky nebo dvanáctiúhelníky, někdy se zde střídají atomy boru s atomy kovu nebo polokovu.

Název kationtové složky se uvádí ve druhém pádu s příslušnou číslovkovou předponou. Název aniontové složky je borid, jestliže je třeba, uvádíme zde i název příslušné číslovkové předpony.

VzorecNázev
Mg3B2diborid trihořčíku
Mo2Bborid dimolybdenu
UB4tetraborid uranu

Acetylidy

Acetylidy, souhrnným názvem karbidy, jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny uhlíku s elektropozitivními prvky, což jsou kovy a polokovy. Acetylidy jsou odvozené od acetylenu C2H2 nebo H2C2.

Ve své struktuře obsahují acetylidový anion C22-, protože vznikají odtržením 2 atomů vodíku z molekuly acetylenu. Proto je oxidační číslo celé této skupiny v jejích sloučeninách vždy II-, (C2)II-.

Název je složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku, tj. acetylid, a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

VzorecNázev
CaC2acetylid vápenatý
Na2C2acetylid sodný
Ag2C2acetylid stříbrný

Karbidy

Karbidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny uhlíku s elektropozitivnějšími prvky. Ve své struktuře většinou obsahují karbidový anion C4-.

Některé mají nestechiometrické složení, jiné jsou odvozeny od methanu CH4.

U karbidů s nestechiometrickým složením se název kationtové složky uvádí ve druhém pádu s příslušnou číslovkovou předponou. U aniontové složky, tj. karbid, se číslovkové předpony uvádějí také, jestliže je tomu třeba.

VzorecNázev
Fe3Ckarbid triželeza
WCkarbid wolframu

U karbidů, které jsou odvozeny od methanu CH4 a lze u nich využít křížové pravidlo, kationtovou složkou je přídavné jméno, jehož koncovka označuje i oxidační číslo tohoto prvku.

VzorecNázev
Al4C3karbid hlinitý
SiCkarbid křemičitý

Silicidy

Silicidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny křemíku a elektropozitinějšího prvku (většina kovů). Vzorce těchto sloučenin nelze odvodit.

Nejsou tvořeny kovalentními molekulami, většinou je křemík izolovaný, nebo tvoří řetězce a různě dlouhá uskupení.

Název kationové složky tvoří podstatné jméno ve druhém pádu. Pro zpřesnění počtu atomů elektropozitivnější složky lze využít číslovkové předpony. Název aniontové složky je silicid.

VzorecNázev
CrSi2disilicid chromu
U3Si2disilicid triuranu

Nitridy

Nitridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny dusíku s elektropozitivnějšími prvky (většina kovů).

Ve své struktuře obsahují nitridový anion N3-. Formálně je můžeme považovat za soli, které vznikly náhradou všech atomů vodíku v molekule amoniaku NH3. Proto mají ve svých sloučeninách oxidační číslo III-.

Názvy těchto sloučenin jsou složeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává aniontovou složku, tj. nitrid, a přídavné jméno kationtovou složku. Koncovka přídavného jména udává i oxidační číslo tohoto prvku.

VzorecNázev
BNnitrid boritý
Si3N4nitrid křemičitý
Na3Nnitrid sodný

Amidy

Amidy jsou soli amoniaku s elektropozitivnějšími kovy.

Ve své struktuře obsahují amidovou funkční skupinu NH2-, protože vznikají nahrazením jednoho atomu vodíku v molekule amoniaku NH3 jiným, elektropozitivním, kovem. Proto mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, (NH2)I-.

Názvy amidů se skládají z podstatného jména amid a přídavného jména, které udává kationtovou složku. Ta je tvořena názvem prvku a koncovkou, které udává hodnotu oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
KNH2amid draselný
LiNH2amid lithný

Imidy

Imidy jsou soli amoniaku s elektropozitivnějšími kovy.

Ve své struktuře obsahují imidovou funkční skupinu NH2-, protože vznikají nahrazením 2 atomů vodíku v molekule amoniaku NH3 nějakým jiným kationtem. Proto mají ve svých sloučeninách oxidační číslo II-, (NH)II-.

Názvy imidů se skládají z podstatného jména imid a přídavného jména udávajícího kationtovou složku. Ta je tvořena názvem prvku a koncovkou, která udává hodnotu oxidačního čísla tohoto prvku.

VzorecNázev
Na2NHimid sodný
SrNHimid strontnatý

Fosfidy

Binární (dvouprvkové) sloučeniny fosforu s elektropozitivními prvky (většina kovů) se nazývají fosfidy.

Ve své struktuře obsahují fosfidový anion P3-.

Většinou jsou to sloučeniny nestechiometrického složení. Jestliže je tomu tak, název elektropozitivní složky se uvádí ve druhém pádu, je-li třeba, s číslovkovou předponou.

VzorecNázev
Fe2Pfosfid diželeza
CuP2difosfid mědi

U fosfidů stechiometrického složení se název skládá z podstatného jména fosfid a přídavného jména, které uvádí kationovou složku. Tu tvoří název prvku a koncovka, která udává hodnotu oxidačního čísla.

VzorecNázev
AlPfosfid hlinitý
Zn3P2fosfid zinečnatý

Arsenidy

Arsenidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny arsenu s elektropozitivními prvky (většina kovů).

Ve své struktuře obsahují arsenidový anion As3-.

Většinou jsou stechiometrického složení, takže je jejich název tvořen podstatným jménem arsenid a přídavným jménem, které je tvořeno názvem prvku a koncovkou dle oxidačního čísla.

VzorecNázev
Na3Asarsenid sodný
Zn3As2arsenid zinečnatý
GaAsarsenid gallitý

U arsenidů nestechiometrického složení je název elektropozitivní složky uveden ve druhém pádu s příslušnou číslovkovou předponou, je-li tomu třeba.

VzorecNázev
Fe2Asarsenid diželeza
NiAs2diarsenid niklu