Hydridy

Hydridy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s dalším prvkem.

Základní dělení hydridů je následující:

  1. Iontové hydridy
  2. Kovalentní hydridy
  3. Kovové hydridy

Iontové hydridy

Iontové hydridy jsou sloučeniny vodíku s prvky I.A a II.A skupiny a některými dalšími prvky.

Kvůli vyšší elektronegativitě vodíku má vodík v těchto sloučeninách oxidační číslo I- a ve vzorci se nachází na pravé straně.

Název se skládá ze dvou slov. Podstatné jméno udává aniontovou složku, v tomto případě hydrid HI-. Přídavné jméno udává prvek, který se s vodíkem sloučil s koncovkou podle oxidačního čísla tohoto prvku.

Oxidační číslo prvku MObecný vzorecPříklad
I+MI+HI-NaH hydrid sodný
II+MII+HI-2CaH2 hydrid vápenatý

Mezi další iontové hydridy patří i hydridy, které mají obecný vzorec MH2 a jsou odvozené od skandia (Sc), zirkonia (Zr), lanthanu (La), aktinia (Ac) a některých dalších lanthanoidů a aktinoidů.

Kovalentní hydridy

Kovalentní hydridy, neboli sloučeniny nekovů s vodíkem, jsou sloučeniny vodíku s prvky III. – VII.A skupiny.

Kvůli odlišné elektronegativitě prvků má vodík u některých skupin oxidační číslo I-, u některých skupin I+. Proto se vodík v přítomnosti elektronegativnějších prvků (VI.-VII.A) nachází ve vzorcích těchto sloučenin vlevo. Ve vzorcích sloučenin s prvky III.-V.A se vodík píše vpravo.

Jednoslovné názvy mají sloučeniny vodíku s prvky III.- VI.A skupiny. Jsou složeny z kmene mezinárodního názvu prvku, který je sloučen s vodíkem a z koncovky –an. Počet atomů prvku, který se váže na vodík v molekule hydridu se vyjadřuje pomocí číslovkových předpon užívaných v názvosloví.

Počet atomů vodíku je závislý na tom, se kterým prvkem se vodík slučuje. Jestliže se vodík slučuje s prvky ze III.A a IV.A, počet jeho atomů se shoduje s číslem skupiny, ze které druhý prvek pochází.

SkupinaVzorecNázev
III.ABH3boran
B2H6diboran
B10H14dekaboran
AlH3alan
IV.ASiH4silan
Si2H6disilan
Si4H10tetrasilan
GeH4german
SnH4stannan
Sn2H6distannan

Pokud prvek patří do V.A nebo VI.A, počet atomů vodíku, které jsou vázány v molekule je dán rozdílem mezi číslem 8 a číslem skupin příslušného prvku.

SkupinaVzorecNázev
V.ASbH3stiban
PH3fosfan
P2H4difosfan
AsH3arsan
VI.AH2Ssulfan
H2Seselan
H2Tetellan

Sloučeniny vodíku s prvky VII.A skupiny mají obecný vzorec HM. V jednoslovném názvu se nachází na prvním místě název prvku. Je zakončený písmenem –o a připojuje se k němu slovo „vodík“.

SkupinaVzorecNázev
VII.AHFfluorovodík
HClchlorovodík
HBrbromovodík
HIjodovodík

Existují zde i výjimky, u kterých se používá nesystematický (triviální) název: voda (H2O), peroxid vodíku (H2O2), amoniak (NH3), hydrazin (N2H4), azoimid nebo azidovodík (HN3) nebo methan (CH4).

Kovové hydridy

Kovové hydridy jsou sloučeniny vodíku s přechodnými kovy. Mají proměnlivé složení a pojmenovávají se tak, jako by atomy kovu sloučeného s vodíkem měly nulové oxidační číslo.

Tyto hydridy mají charakter berthollidů, což jsou sloučeniny, které nemají chemické složení v souladu se zákonem stálých poměrů slučovacích.

V názvech kovových hydridů se název kovu uvádí ve druhém pádu. Příkladem kovových hydridů může být hydrid titanu (TiH1,75), hydrid vanadu (VH0,71) nebo hydrid palladia.